Prayers

Hanumath Suktam

Maruthi Stotram

Hanumath Badavanala Stotram

Sri Rama Raksha Stotram

Sri Anjaneya Kavacham

Sri Hanumanth Kavacham

Sri Hanumath Bhujanga Stotram

Sri Hanumath Ashtakam